Quyết định mở lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính tại Hà Nội

Quyết định mở lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính tại Hà Nội

09 02, 2017 tuyensinh89

Theo công văn số 98/QĐ-ĐHNV ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc mở lớp quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính học tại Công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam như sau:

 

BỘ NỘI VỤ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

–––––––––––––––––

Số: 98/QĐ-ĐHNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày  20   tháng 01  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính,

học tại Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam

————————    

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-BNV ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về  đào tạo, bồi duỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính;

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam tại văn bản số 11217/CV-GDVN ngày 12  tháng 01 năm 2017 về việc hợp tác đào tạo;

Xét đề nghị của Trưởng khoa Khoa Đào tạo tại chức và bồi dưỡng,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức 01 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính học tại thành phố Hà Nội từ tháng 01/2017 đến tháng 04/2017

Điều 2. Kinh phí tổ chức lớp học do Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam và học viên đóng góp để chi trả cho các nhu cầu thực tế của hoạt động tổ chức lớp

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng khoa Khoa Đào tạo tại chức và bồi dưỡng,  Trưởng phòng phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng, Trưởng phòng Phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng phòng Phòng Hành chính Tổng hợp, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Tài chính căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ Nội vụ (để b/c);

– Hiệu trưởng (để b/c);

– Công ty Cổ phần GDVN;

– Lưu: VT, ĐTTCBD.

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. Hà Quang Ngọc

Tham khảo: LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

tuyen sinh lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

0979.86.86.59

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments